1. Link do strony producenta kamer Lukas i Qvia: http://www.qviadashcam.net/index.php

     2. Dystrybutorzy firmy QRONTECH Co. Ltd: http://www.qviadashcam.net/4_1.php

     3. Link do strony z instrukcjami obsługi (producenta), oprogramowaniem kamer i programami do odtwarzania nagrań:
        http://www.qviadashcam.net/bbs/board.php?bo_table=01_board&sca=QVIA+DASH+CAM

                            

                                 

TELSOFT sp. z o.o.
TELSOFT Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie, adres: 04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1 lok.852,
wpis do Rejestru Przedsiębiorstw: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS nr: 0000096294, REGON: 012362231, NIP: 951-16-39-475, BDO: 000004140, kapitał zakładowy: 78 000 zł.
rachunek bankowy w Raiffeisen Bank Polska, nr rachunku PLN: 02 1750 0009 0000 0000 0218 8961
 
tel.  +48 22 6448008
fax. +48 22 6410573
e-mail: telsoft@telsoft.pl